Forum uLAB Strona Główna uLAB
laboratorium artis - compendium ceramiczne
 
  CERAMICZNE ABC Forum uLAB Strona GłównaCERAMIKINFO  Forum uLAB Strona Główna uINACZEJ  FOTOGALERIA GALERIE AUTORSKIE  FOTOGALERIA FOTOGALERIA  Forum uLAB Strona Główna uFORUM 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja   ProfilProfil   Twoje wiadomościTwoje wiadomości   ZalogujZaloguj   uLABuLAB 

Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu Idź do strony 1, 2, 3  Następny
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
kpkachaDołączył: 29 Paź 2007
Posty: 15
Skąd: j-ów, k-ów, chodzie¿

PostWysłany: Pon Paź 29, 2007 5:25 pm    Temat postu: a ja mam problem.... szkliwa Odpowiedz z cytatem

Crying or Very sad mój pierwszy problem ze szkliwami porcelanowymi (pierwszy i nie ostatni) czego mo¿na dodaæ do szkliwa aby zwiekszyæ jego lepko¶æ w przypadku jak mamy ma³o nasi±kliwy czerep ??????????

problem numer 2 - nak³ócia Crying or Very sad wyeliminowa³am ju¿ zapowietrzenie szkliwa, zakurzenie wyrobów biskwitowych, wyroby ze szkliwem wypalam w temp 1240 st.C, a najgorsze ¿e wiecej nak³óæ pojawia siê na poprawkach poprzednich nak³óæ Crying or Very sad
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Pon Paź 29, 2007 8:06 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

pierwsza my¶l, w przypadku lepko¶ci, która mi siê nasunê³a to: tlenek glinu, ale jest to odpowied¼ do¶æ gruboskórna. czyli: kaoliny, gliny, skalenie, czysty tlenek w minimalnych ilo¶ciach (?) . nie jestem technologiem, i moje do¶wiadczenie jest jeszcze zbyt ma³e. rozwinê temat w wolnej chwili (po 1 listopada), mo¿e nabierze wtedy subtelno¶ci Wink

w drugim przypadku, pierwsza my¶l, która mi siê nasunê³a to: krzemionka i topniki.
podobno nak³ucia s± wad± niedoskonale zestawionego szkliwa i nie zale¿± od masy ceramicznej (gliny). pojawiaj± siê najczê¶ciej w szkliwach matowych, niedopalonych, lub zawieraj±cych zawy¿one ilo¶ci cynku lub rutylu, ale gdzie jest prawda...
ponowny wypa³ z regu³y pogarsza rezultaty, jak i ponowne szkliwienie (pogrubia warstwê szkliwa)
co mo¿na spróbowaæ, aby unikn±æ:
■ wyd³u¿yæ czas wypa³u
■ na³o¿yæ cieñsz± warstwê szkliwa
■ dorzuciæ do szkliwa topników, by sta³y siê bardziej ciekn±ce (przeciwieñstwo szkliwnej lepko¶ci Mr green )
■ wyeliminowaæ tlenek cynku i rutyl
■ podnie¶æ temperaturê wypa³u
■ w przypadku gdy wypa³ redukcyjny, zmniejszyæ redukcjê w pocz±tkowej fazie wypa³u.
■ wyd³u¿yæ czas przetrzymywania szkliwa na górnym pu³apie temperatury dojrzewania (standard = 30min)
■ wyd³u¿yæ czas sch³adzania pomiêdzy najwy¿sz± temperatur±, a t±, w której szkliwo zastyga ( jak-?)
■ zrezygnowaæ ze szkliwa (hmmm...)

a o jakie szkliwo tak w zasadzie chodzi?...
mo¿e inni maj± jakie¶ do¶wiadczenie i pomog±?
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
kpkachaDołączył: 29 Paź 2007
Posty: 15
Skąd: j-ów, k-ów, chodzie¿

PostWysłany: Wto Paź 30, 2007 10:48 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

zwiêkszenie ilo¶ci tlenku glinu nic nie da tylko podnosi temperaturê topienia
zmiana zestawu szkliwa te¿ mo¿e byæ problemem - zmienia siê dopasowanie szkliwa do czerepu
.... a mo¿e wykorzystaæ jakie¶ substancje powierzchniowo czynne tylko jakie to s± i co dok³adnie daj± ....

co do nak³óæ - nie mam przed sob± w tej chwili zestawu.... ale
teoretycznie moge wyd³uzyæ czas wypa³u ale przy za d³ugim czasie mamy wtórne gazowanie czerepu
cieñsza warstwa szkliwa - wizualnie po wypaleniu jest do bani, widaæ ¶lady zamywania na czerepie...
wiecej topników - czyli zmiana zestawu - niedopasowanie szkliwa do czerepu ...
podnie¶æ temp. wypa³u - nie da rady piec nie wydoli wiecej ni¿ 1245 stopni ...
wyd³u¿enie czasu przetrzymania i studzenia - nak³ócia, niestety...
... sprubujê z t± redukcj±....

.... chyba zrezygnujê ze szkliwa Very Happy tylko po co robiæ taki wyrób ???

..... po wekendzie napiszê wiêcej o tym szkliwie....
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Sro Paź 31, 2007 12:49 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

... aj, aj, aj ...

1. zwiêkszenie ilo¶ci tlenku glinu - ... da, w rezultacie podniesie siê temperatura dojrzewania szkliwa, ale tutaj trochê o to chodzi. szkliwo, jak piszesz jest zbyt ciekn±ce. nie sugerujê gar¶ci pe³nych tlenku glinu, dodaj kaolinu, zacznij powiedzmy od 5%;
je¶li masz wp³yw na zestaw surowców w szkliwie, i przez przypadek jest tam skaleñ, zamieñ czê¶æ na kaolin; je¶li w sk³adzie jest glina pod jak±kolwiek postaci±, zamieñ czê¶æ na kaolin. nie za du¿o, bo definitywnie zmienisz charakter szkliwa.
2. substancje powierzchniowo czynne - co masz na my¶li? niech i ja w koñcu czego¶ nowego siê nauczê ... Very Happy

3. nak³ucia - obie my¶limy o drobnych, w miarê regularnych dziurkach?
4. wtórne gazowanie czerepu - (?) wydawa³o mi siê, ¿e dotyczy to raczej szkliw, czasu, ale i wzrostu temperatury. je¶li mo¿esz przybli¿ temat. intryguj±ce... piszemy o szkliwach kamionkowych? (idem pkt.2 - te¿ chcia³abym co¶ nowego poznaæ)
5. niedopasowanie szkliwa do czerepu - sk±d pewno¶æ, ¿e teraz jest dopasowane? z mojego do¶wiadczenia wynika, ¿e ró¿nice, dla mas, jak i dla szkliw, musz± byæ w miarê zaznaczone, ale jak ju¿ wspomnia³am, niewiele jeszcze wiem i ci±gle siê uczê.
6. z przyjemno¶ci± obejrza³abym jakie¶ zdjêcie, dla obu przypadków (normalnego wypa³u i przed³u¿onego). by³by to wizualny konkret i skala porównawcza. mo¿e nasun± siê jakie¶ rozwi±zania?
7. rozumiem, ¿e szkliwo z nak³uciami jest kupne (mo¿e taka jego uroda? Very Happy ), ale gdyby by³a w nim kreda radzi³abym zast±piæ j± wêglanem strontu.

... no có¿, weekend przed nami Wink, a szkliwa poznam z przyjemno¶ci± ...
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
kpkachaDołączył: 29 Paź 2007
Posty: 15
Skąd: j-ów, k-ów, chodzie¿

PostWysłany: Wto Lis 06, 2007 5:49 pm    Temat postu: ...dalej szkliwa.. Odpowiedz z cytatem

od pocz±tku....
szkliwo jest w³a¶ciwie ¶redniotopliwe na masie porcelanowej (wiem ¿e to siê k³óci z zasady - wy¿sza temp wypa³u dla czerepu, ni¿sza dla szkliwa ale wychodzi ;)), wypa³ w piecu elektrycznym, atm. utleniaj±ca, temp wypalania max 1235 - 1245 st.C ( ró¿ne kombinacje, z podniesieniem temp, z przetrzymaniem ... i tak dalej)
zrobi³am dla porównania dwa podobne szkliwa ... mo¿e kogo¶ zainteresuje szczególnie to o efekcie skórki pomarañczy ;)

sk³ad szkliwa stosowanego:
1. dorsilit 34%
2. skaleñ norfloat 21%
3. skaleñ fff 5%
4. kaolin OKA 8%
5. m±czka wapienna 18%
6. dolomit 5 %
7. kaolin palony OKA 6%
8. tlenek alinu 2%
kombinacje z krzyw± wypalania nie djaj± rezultatów - im d³u¿szy czas przetrzymania w najwy¿szej temp tym wiecej nak³uæ ( bardzo maleñkie dziurki)

dla porównania szkliwo porcelitowe -
1. norfloat 47,2%
2. piasek kw. 14,1%
3. maczka wapienna 14,2%
4. dolomit 3,4%
5. biel cynkow 3%
6. kaolin KOC 8,1%
7. st³uczka porcelanowa 10%
- brak odporno¶ci na szoki termiczne - (typowe pêkniêcia)

szkliwo transparentne -
1. norfloat 43%
2. piasek kw 28,5%
3. m±czka wapienna 15%
4. dolomit 2,5%
5. biel cynkowa 3%
6. kaolin KOC 8%
szkliwo ma matowe wyb³yszczenie - wygl±dem przypomina skórkê pomarañczy

chêtnie bym do³±czy ³a zdjêcia ale nie wiem jak ;( ewentualnie mogê je przes³aæ na maila...
a g³ówny mój problem to dalej jak pozbyc siê nak³óæ i poprawiæ wyb³yszczenie ...

o substancjach powierzchniowo czynnych nastêpnym razem bo niestety nie mogê odsszukaæ ¼ród³a gdzie o tym czyta³am - jak tylko znajdê to napiszê ;)

a wtórne gazowanie czerepu powstaje wtedy gdy jest czerep niedopalany (- w sumie prawie mój przypadek) i palimy go pononie w wy¿szej temperaturze - wtedy procesy gazowania które siê rozpoczê³y i nie zakoñczy³y wznawiaj± siê ... mniej wiêcej tak to siê dzieje z tym ¿e do temp 1230 st. C czerep porcelanowy powinien ca³kowicie odgazowaæ (czyli nie do koñca mój przypadek)

... dodatkowo poprzez podniesienie ciê¿aru szkliwa do szkliwienia ( grubsza warstwa i lepiej zakrywa niedoskona³o¶ci czerepu) pojawiaj± siê zrolowania - szkliwo ma tendencjê do podci±gania - co mo¿e ¶wiadczyæ o du¿ym napiêciu powierzchniowym .... choæ niekoniecznie...sprawa dyskusyjna ;)[/img]
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Sro Lis 07, 2007 12:54 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

ale fajnie :))) .... szkliwa to pasja, czy jedynie po drodze do technologii?

najpierw sprawy organizacyjne czyli zdjêcia.
dorzuci³am 'przepis' w regu³ach gry, na to jak to siê robi. mam nadziejê, ¿e jest wystarczaj±cy... a wracaj±c do szkliw,

1. k³óci siê z zasady - sporo osób podobnie pracuje. na przyk³ad am..
2. widzê m±czkê wapienn±. to w³a¶nie j± podmieni³abym wêglanem strontu.
tlenek alinu to chyba tlenek glinu? ale nie mam ¿adnej pewno¶ci, popraw mnie je¶li siê mylê. rozumiem, ¿e jest w szkliwie z nak³uciami, zmniejszy³abym jego ilo¶æ.

dziêkuje za informacje, wtórne gazowanie okazuje siê wypa³em normalnym, ale pocz±tkowo brzmia³o 'strasznie' Mr green

czekam na zdjêcia, a w miêdzy czasie, 'przet³umaczê' receptury na swój jêzyk. Very Happy
pozdrawiam i tymczasem.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
kpkachaDołączył: 29 Paź 2007
Posty: 15
Skąd: j-ów, k-ów, chodzie¿

PostWysłany: Sro Lis 07, 2007 4:37 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

... "tlnek alinu" to w³a¶nie tlenek glinu - taka pomy³ka z rozpedu ;)

... wtórne gazowanie faktycznie strasznie brzmi ;) ale nie jest to do koñca "normalny" wypa³, po normalnym wypale ( czyli odpowiednia temp do uzyskania odpowiedniego spieku ) jak wrzucamy wyrób drugi raz w te same warunki ( temp te¿ ta sama) to nie powinno mieæ miejsca takie zjawisko ...
... mo¿na je zaobserwowaæ gdy wypa³ z jaki¶ powodów zostanie przerwany w momencie gazowania czerepu i stapiania siê szkliwa i nastêpnie "dopalamy" wyrób.

..a teraz zabieram siê za instrukcjê do wrzucania fotek ... mam nadzieje ¿e szybko siê pojawi± ;)
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
kpkachaDołączył: 29 Paź 2007
Posty: 15
Skąd: j-ów, k-ów, chodzie¿

PostWysłany: Sro Lis 07, 2007 5:15 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

... zapraszam do galerii autorskiej Very Happy doda³am zdjêcia, niestety nie s± zbyt dobrej jako¶ci ale i tak co¶ na nich widaæ Very Happy

... wracaj±c do problemu podniesienia lepko¶ci szkliwa - jest jaka¶ substancja któr± mo¿na dodac do szkliwa w ilo¶ci kilku procent która znacznie podwy¿sza lepko¶æ szkliwa - niestety nie mogê odszukaæ informacji jaka to substancja Crying or Very sad

... na marginesie - dzi¶ bawi³am siê w ma³± kuchniê Very Happy i tak:
- je¶li dodaæ odrobinê soli kuchennej do szkliwa to znacznie siê rozrzedza a wiec mo¿na szkliwiæ na wysokim cie¿arze a szkliwo jest odpowiednio "lejne" do szkliwienie
- je¶li dodaæ cukru ( w ksi±¿ce pisali o sacharozie i skrobii ) do szkliwa w zasadzie nie zmienia swojej "konsystencji" ale po wysuszeniu jest znacznie twardsze i ciê¿ko go skruszyæ na proszek
- je¶li dodaæ denaturatu ( w ksi±¿ce pisali o alkoholu etylowym ale pod rêk± mia³am denaturat ) to mo¿na siê nie¼le sztachn±æ oparami ;) specjalnie jako¶ nie zmienia w³a¶ciwo¶ci na pierwszy rzut oka ...

...co do efektów tego kucharzenia to sama jestem ciekawa, próbki w³a¶nie siê wypalaj± ;)
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
amDołączył: 23 Wrz 2005
Posty: 1631
Skąd: Kraków

PostWysłany: Sro Lis 07, 2007 8:54 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

nie mog³em siê zorientowaæ o któr± lepko¶c Ci chodzi.Je¶li chodzi o przyczepno¶æ szkliwa w momencie szkliwienia (tak mi wynika z ostatniego postu) to moze substancj±, ktora Ci siê przyda jest dekstryna (rozpuszczona dekstryna-tak wnioskujê z zapachu-to polska imitacja gumy arabskiej).Drugim sposobem jest w³a¶nie guma arabska-nie u¿ywa³em ale polecaj± tu i ówdzie.
Przy spieczonym i niech³onnym biskwicie staram siê dodatkowo szkliwiæ "na gor±co", czyli szkliwo na ogrzany biskwit-woda odparowuje tak szybko, ¿e nie zd±¿± siê zrobiæ nacieki.
Chemicznie (gotowce)-preparatyKUR1,KUR5 i nowy.którego jescze nie u¿ywa³em KUR8.(Welte)
Preparaty, które bardzo u³atwia³y mi ¿ycie.
Pierwszy-¶wietnie utrzymuje szkliwo w zawiesinie,
drugi-idealne medium do nak³adania szkliw pêdzlem,
trzeci ponoæ ³±czy funcje pierwszego i drugiego, ale ,jako ¿e nie u¿ywa³em,nie bêdê poleca³, tak jak zachêcam do prób z dwoma pierwszymi.
Do kupienia u p. Janusza P³aweckiego, firma Agani (w bazie Forum).
Ostrze¿enie-nie wolno ich mieszaæ (szkliwo kamienieje na dnie w tempie b³yskawicy!)
Powodzenia.
Co do nak³uæ-zdarza³y mi siê wy³±cznie przy niedojrza³ym biskwicie (i to jedynie przy gotowych masach lejnych)-ale to raczej nie Twój przypadek, poza tym, to nie te temperatury...

dopisek po jakim¶ czasie, a propos zabaw kuchennych.
W sk³adzie wszystkich podanych wy¿ej szkliw wystêpuje surowy kaolin-czy (pozostañmy nadal w kuchni) dodawa³a¶ mo¿e parê kropel octu?Je¶li nie-spróbuj.


Ostatnio zmieniony przez am dnia Czw Lis 08, 2007 12:15 am, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Sro Lis 07, 2007 11:36 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Very Happy Very Happy Very Happy ... ubawi³am siê t± lepko¶ci± ;))). by³am przekonana, ¿e chodzi o t± wewnêtrzn±...
czujê, ¿e am doskonale rozpracowa³ temat Wink . polecam jak najbardziej szkliwienie na gor±co z tych samych powodów, o których am napisa³. stosujê to w przypadku kolejnego wypa³u przy szkliwnych poprawkach, niedo¶æ ¿e czerep jest ju¿ prawie spieczony to jeszcze szkliwiony. i dzia³a.
je¶li chodzi o 'substancje powierzchniowo czynne', mogê dorzuciæ jeszcze CMC (carbo-metylo-celuloza - pisa³ kiedy¶ o niej Maciek na cuForum, tutaj ), podobno bardzo dobre medium do nak³adania pêdzlem i doskonale utrzymuje szkliwo w zawiesinie...
o cukrze te¿ w pracowni s³ysza³am ( jakie czytasz ksi±¿ki?).

t³umaczenie:
skaleñ norfloat - potasowy
skaleñ fff - sodowy? (jak przypuszczam... w razie czego mnie popraw.)
dorsilit - kwarc (czy jest bardzo drobnoziarnisty?)

dziêki za zdjêcia, od razu siê wszystko lepiej rozumie Wink .
czy mo¿esz opowiedzieæ o szoku termicznym? bardzo ciekawa historia.

pozosta³y jeszcze nak³ucia i zbiegniêcia... i wyb³yszczenie.
podejmê wyzwanie i zrobiê próbki u siebie... niestety, trochê to potrwa, ale przygotujê te¿ dawkê teorii... nigdy za wiele Wink .
p.s.
jestem bardzo ciekawa Twojego 'wypieku'...
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Czw Lis 08, 2007 10:53 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

... i jeszcze:
jaka jest ró¿nica miêdzy kaolinem palonym a st³uczk± porcelanow±?

o occie te¿ ju¿ wiele razy s³ysza³am. np. zalecaj± jego dodatek (kilka kropli) do gliny lejnej (szlamu), gdy chcemy naprawiæ pêkniêcia powsta³e w trakcie suszenia gliny, ale na czym to polega?
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
amDołączył: 23 Wrz 2005
Posty: 1631
Skąd: Kraków

PostWysłany: Czw Lis 08, 2007 7:43 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

niestety znam to jedynie do¶wiadczalnie (ocet) i nie w roli lepiszcza...A wygl±da to tak (z gruba)-je¶li w szkliwie jest surowa glina, jest dobrze wymieszne-po dodaniu octu p³yn jak gdyby gêstnieje, staje siê bardziej, powiedzia³bym, "puszysty".Wydaje mi siê, ¿e zachodzi reakcja odwrotna, ni¿ ta w masach lejnych po dodaniu up³ynniacza (ale to "na oko",nie wiem co na to teoria).

Co do st³uczki porcelanowej-to nie tylko kaolin Very Happy
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Czw Lis 08, 2007 10:53 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

dziêki za ocet, trzeba po prostu wlaæ parê kropel i zobaczyæ jak to wygl±da...

st³uczka porcelanowa - i mo¿na j± tak po prostu kupiæ w sklepie? zmielon± na proszek?
co jest jeszcze? jaki¶ skaleñ?... Eh?
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
amDołączył: 23 Wrz 2005
Posty: 1631
Skąd: Kraków

PostWysłany: Pią Lis 09, 2007 12:31 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

my¶lê sobie, ¿e zale¿y to od sk³adu masy porcelanowej, z której powsta³a st³uczka Very Happy
a tak powa¿niej, to zmieniaj± siê zapewne proporcje kwarcu, glinu i topników.
W sklepie jeszcze siê z tym artyku³em nie spotka³em, ale mo¿e ten, kto zestawia³ to szkliwo ma m³yn kulowy?...
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
kpkachaDołączył: 29 Paź 2007
Posty: 15
Skąd: j-ów, k-ów, chodzie¿

PostWysłany: Pią Lis 09, 2007 4:25 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

... st³uczka porcelanowa - jej sk³ad jest w przybli¿eniu taki jak zestaw z którego by³a wyprodukowana porcelana ( to poprostu z³om porcelanowy zmielony) a od zestawu ró¿ni siê tym ¿e sk³adniki ju¿ s± "przetopione" - dodatek st³uczki ma na celu lepsze dopasowanie szkliwa do czerepu aby nie harysowa³o ale dodatek powy¿ej 15% mo¿e znacznie pogorszyæ wygl±d szkliwa - mogê podes³aæ niewielk± ilo¶æ do prób.

... co do zbiegniêæ (dalej te same warunki wypalania w piecu komorowym jak pisa³am wcze¶niej ) zauwa¿y³am ¿e im wy¿szy ciê¿ar szkliwa tym wiêksza tendencja do zbiegniêæ i tzw. baranka na wyrobach co mo¿e oznaczaæ równie¿ wysokie napiêcie powierzchniowe szkliwa - tzn ¿e niedostatecznie "p³ynie" - to by te¿ rozwi±za³o zagadkê nak³uæ ;) jak niedostatecznie p³ynie to nie zalewa powsta³ych po gazowaniu czerepu nak³uæ tylko co z tymi które pojawiaj± siê na poprawkach ...hmm...

.... moje dodatki kucharskie po wypaleniu niczym siê nie ró¿ni± od siebie ani od podstawowego szkliwa. jedyny plus to jest w przypadku soli ¿e u³atwia szkliwienie i dzia³a trochê jak up³ynniacz w masie lejnej, dziêki czemu mo¿na szkliwiæ na wysokim ciê¿arze ale nic to nie daje bo przy cie¿arze powy¿ej 1390g/cm3 szkliwo wykazuje tendencjê do zbiegniêæ i rolowania... zdjêæ jeszcze nie zd±¿y³am wrzuciæ...


... co do ksi±¿ek to ³opatologiczna "technologia ceramiki" mariana kordka i i opas³a tomisko "technologia ceramiki" chyba zbiorowa, co do reszty tytu³ów niestety nie pamiêtam w tej chwili autorów (jestem na kafejce internetowej) wiec spiszê i zrobiê listê ;)

...szok termiczny - to podstawowe badanie dla ceramiki sto³owej - nagrzewa siê wyrób do temp 220 st. C. i przetrzymuje w tej temp 30 minut ( jak nie masz suszarki to wrzuæ do piekarnika) nastepnie wrzuca do wody o temp 20 st. C - dobry wyrób nie powinien popêkaæ - pekniêcia s± lepiej widoczne jak siê je zabarwi, ja uzywam anoliny ale mo¿na zastosowaæ zwyk³y atrament - posmaruj ca³y wyrób a potem zmyj nadmiar, je¶li wyrób popeka³ to zostan± ciemne linie jak na zdjeciach
...drugie podstawowe badanie to nasiakliwo¶æ ...

...we wszystkich zestawach tam gdzie pisze kaolin to jest on surowy je¶li jest palony to pisze ....

...co do nak³uæ to pojawiaj± siê niezale¿nie czy wyrób jest formowany z masy formierskiej czy odlewany z masy odlewniczej - ale sk³ad obu mas jest ten sam! Z formierskiej przechodzê na odlewnicza up³ynniaj±c j± szk³em wodnym, soda i ewentualnie dispexem (dos³ownie kilka kropel)
nawet sie dzi¶ zastanawia³am czy nie dorzuciæ do tego szkliwa jakiego¶ ¶rodka klaruj±cego stosowanego przy produkcji szk³a mo¿e to by pomog³o... musze to przemy¶leæ...
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
kpkachaDołączył: 29 Paź 2007
Posty: 15
Skąd: j-ów, k-ów, chodzie¿

PostWysłany: Pią Lis 09, 2007 4:27 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

....w³a¶ciwie to t± st³uczkê mo¿na pomin±æ ...
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2, 3  Następny
Strona 1 z 3

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group