Forum uLAB Strona Główna uLAB
laboratorium artis - compendium ceramiczne
 
  CERAMICZNE ABC Forum uLAB Strona GłównaCERAMIKINFO  Forum uLAB Strona Główna uINACZEJ  FOTOGALERIA GALERIE AUTORSKIE  FOTOGALERIA FOTOGALERIA  Forum uLAB Strona Główna uFORUM 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja   ProfilProfil   Twoje wiadomościTwoje wiadomości   ZalogujZaloguj   uLABuLAB 

Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu Idź do strony 1, 2  Następny
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Je¿ykDołączył: 03 Gru 2013
Posty: 2

PostWysłany: Wto Gru 03, 2013 5:50 pm    Temat postu: opary z pieca Odpowiedz z cytatem

Witam Forumowiczów,

jestem na pocz±tku drogi z ceramik±,
dzi¶ mój pierwszy wypa³ na biskwit.

Mam taki problem - zapachy z pieca...
wypalam g³adk± bia³± glinê - bez szamotu,
i w pomieszczeniu gdzie jest piec jest okropny zapach chloru.

te opary sa truj±ce jak rozumiem,
i mam pytanie jak dobrze pod³±czyæ wentylacjê?

u mnie to wygl±da tak, ¿e przy dziurce z pieca jest przykrêcona rurka kominkowa, a do niej aluminiowa rura - i ta rura idzie oko³o 1,5 m do góry -
gdzie jest wyci±g / wentylator... chyba nie wyci±ga wszytkach oparów,

koñcówka rury koñczy siê tu¿ przy wentylatorze, ale nie dolega do niego.
ba³am sie ¿e jak bêdzie bezpo¶rednio wtykniêta do wentylatora,
to bêdzie za du¿y ci±g - i bêdzie mi wyci±gaæ ciep³o z pieca przez dziurkê od oparów..

proszê - je¶li mo¿e mi kto¶ podpowiedzieæ jak to najlepiej zrobiæ?

najgorsze jest to, ¿e to pomieszczenie nie jest szczelnie oddzielone od pozosta³ych, wchodzê tam czêsto - i jednak wdycham to wszytko.
Think co o tym my¶licie?
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Wto Gru 03, 2013 9:50 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

witamy, witamy ...

Opary s± truj±ce, niew±tpliwie.
Mam nadzieje, ¿e padn± jakie¶ konkrety, bo sama jestem ciekawa. W znanej mi pracowni, poza ogóln± wentylacj± chyba nic nie ma, ale pomieszczenia s± bardzo wysokie ok. 4.5m ... popytam.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
amDołączył: 23 Wrz 2005
Posty: 1631
Skąd: Kraków

PostWysłany: Wto Gru 03, 2013 9:51 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

to raczej nie chlor a siarkowodór.
Nie obawialbym siê ucieczki nadmiernej ilo¶ci ciep³a przez kominek.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
mat_owyDołączył: 28 Sty 2012
Posty: 16
Skąd: Sob±cz / Ko¶cierzyna

PostWysłany: Wto Gru 03, 2013 10:57 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Pierwszy raz o czym¶ takim czytam!! Mia³em piecyk w niskiej niewentylowanej suterenie, w nieszczelnej budzie, ale nigdy przy biskwicie nie by³o ¿adnych "zapachów"! Czasem po szkliwach... ale to delikatny "wyziew", nie chlor, nie smrodek. O co chodzi?!
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
amDołączył: 23 Wrz 2005
Posty: 1631
Skąd: Kraków

PostWysłany: Wto Gru 03, 2013 11:42 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

no, co¶ takiego to ja pierwszy w ci±gu æwieræ wieku s³yszê (czytam).
Mo¿e masz katar akurat w dni wypa³ów biskwitu? Very Happy
(szczególnie odradzam w±chanie w okolicach 600-700°C)
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Wto Gru 03, 2013 11:51 pm    Temat postu: gliny - ten typ tak ma Odpowiedz z cytatem

gliny - ten typ tak ma

Prawie ka¿da zalatuje podczas wypa³u. Kszta³t bukietu zapachów zale¿y od pochodzenia czy, jak kto woli, "orogenezy" surowca ceramicznego, jak równie¿ od szybko¶ci narastania temperatury. Wiêkszo¶æ glin zalatuje podczas wypa³u produktami pirolizy zwi±zków organicznych zawartych w masie. A glina papierowa - dodatkowo przypalon± gazet±. Oczywi¶cie chlor w tym bukiecie jest tylko wyj±tkowo rzadk± ozdob±. Czê¶ciej wystêpuje siarka, ale symbolicznie. Przewa¿aj± produkty pirolizy, a wiêc ró¿ne smo³y i inne wyj±tkowo nieciekawe chemikalia. £±cznie z rakotwórczymi. Wiêc nie zaleca siê ich wdychaæ. Jak ju¿ wspomnia³em przed wakacjami - lepiej mieæ oddzielne pomieszczenie do wypalania. A je¿eli go siê nie ma - nale¿y ograniczyæ przebywanie podczas wypa³u w pracowni. Dla w³asnego bezpieczeñstwa. Szczególnie podczas pierwszego okresu wypa³u (do 500 - 700 stopni). Dalej ju¿ nie jest tak ¼le (przy paleniu na biskwit). Wystarczy po prostu wywietrzyæ i po zawodach. Niektóre gliny zawieraj±ce siarczany - w wy¿szych temperaturach uwalniaj± tlenki siarki. Tak wiêc najlepiej siê z takiego miejsca wynie¶æ. Gliny zawieraj±ce wêglany (wapienie albo dolomity) uwalniaj± dwutlenek wêgla. Sam w sobie ma³o szkodliwy (w glinach wêglany s± niemal¿e wszechobecne) o ile nie wyprze z pomieszczenia powietrza. I wtedy kicha z oddychaniem. S± ludzie wra¿liwi nawet na spadek zawarto¶ci tlenu w powietrzu z 21 do 20 %. Tym zalecana jest ewakuacja . . . "Efekty uboczne" wypalania zale¿± od wielu czynników i nie zawsze bêd± wystêpowa³y w takim samym natê¿eniu, nawet podczas wypalania tych samych przedmiotów w ró¿nych piecach i lokalizacjach tych pieców.

¯eby kole¿ance pomóc oczekiwa³bym wiêcej szczegó³ów. No i fotek.
A ten "chlor" to wystêpuje podczas wypa³u, czy zalega tam jako taki w tym pomieszczeniu ?
_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Sro Gru 04, 2013 12:37 am    Temat postu: krotno¶æ wymiany Odpowiedz z cytatem

KROTNO¦Æ WYMIANY POWIETRZA to taki wska¼nik który opisuje najpro¶ciej skuteczno¶æ wentylacji (ilo¶æ wymian powietrza na godzinê).
z czym to siê je :
Obliczamy kubaturê (w metrach sze¶ciennych) pomieszczenia pracowni i mno¿ymy przez ten wspó³czynnik. Dla siebie wybra³bym liczbê 20. Z t± informacj± idê do sklepu i kupujê wentylator o wydajno¶ci zbli¿onej do wyniku moich obliczeñ. Wentylator po pó³ godzinie pracy wymieni w pracowni 10 razy powietrze na nowe. Wynik ekstremalny, ale do przyjêcia.
W przypadku pomieszczeñ pieców - zazwyczaj s± one mniejsze od samej pracowni i wtedy wynik obliczeñ jest te¿ mniejszy, wiêc te¿ mniejszy trzeba zainstalowaæ wentylator.

Pomieszczenie dla pracowni 4m x 5m w budynku mieszkalnym, o wysoko¶ci 250 cm (2.5 m) do sufitu. Kubatura wynosi 4 x 5 x 2.5 = 50 m3 . Wsp. wymiany powietrza - 20. Objêto¶æ wymiany wyniesie: 50 x 20 = 1000 m3/godz . I trzeba poszukaæ wentylatora o takiej wydajno¶ci. Jest to wentylator zasilany silnikiem 50 W, a wiêc nie taki du¿y (ale wiêkszy od kuchennego).
W przypadku pomieszczenia pieców 2x3m (czyli ³azienka w bloku) wynik wynosi³by odpowiednio: 2 x 3 x 2.5 x 20 = 300 m3/godz
Przy takich wentylacjach wa¿ne jest stworzenie mo¿liwo¶ci zasysania powietrza do pomieszczenia. Dlatego te¿ czêsto instaluje siê w drzwiach lub ¶cianach takich pomieszczeñ kratki, ¿aluzje albo a¿ury. Lub kana³y nawiewu powietrza. Nie ma co siê dziwiæ, ¿e pomieszczenie pieców jest niezbyt szczelne. Tak w³a¶nie ma byæ.
Gdyby pomieszczenie by³o szczelne - kominiarz nakaza³by takie pomieszczenie rozszczelniæ (i nie da³by swojego kwita, ¿e wszystko jest w porz±dku).
_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa


Ostatnio zmieniony przez kombinerek dnia Pią Gru 06, 2013 5:10 pm, w całości zmieniany 3 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Sro Gru 04, 2013 1:00 am    Temat postu: czêste rozwi±zania Odpowiedz z cytatem

Czêste rozwi±zania wentylowania pieców polegaj± na tym, ¿e nad piecem instaluje siê okap (czasem z dodatkowym fartuchem blaszanym). Okap jest pod³±czony do wentylatora albo pionowo zainstalowanego nad piecem, albo kana³em wentylacyjnym do wentylatora spoczywaj±cego na dachu w innym miejscu. Rozwi±zanie takie nosi nazwê odci±gu punktowego i bywa stosowane w wiêkszych piecach. W ten sposób oszczêdza siê na rozmiarach wentylacji i wymianie powietrza (a przy okazji na ogrzewaniu ch³odnego powietrza zasysanego z zewn±trz do pomieszczenia - zim± sprawa nie do pogardzenia).

Gazy z pieca maj± prawo wydostawaæ siê przez odpowietrzenie, jak równie¿ przez inne otwory i nieszczelno¶ci konstrukcji pieca.
_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Je¿ykDołączył: 03 Gru 2013
Posty: 2

PostWysłany: Sro Gru 04, 2013 11:26 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Witam, i dziêkujê serdecznie za odpowiedzi -
mój m±¿ mówi³ ¿e mu to pachnie chlorem,
wiec stwierdzili¶my - ¿e pewnie by³ dodany do gliny ¿eby j± wybieliæ,

ale chwilami mia³am takie uczucie, ¿e znam ten zapach i
wydawa³ mi sie podobny do tych oparów jakie sie wydzielaj± kiedy wrzucam
lutowane rzeczy do kwasu siarkowego.... fuj:)

to mój piecyk:)


piec jest w malutkim pomieszczeniu, 2x1,5m, na ok. 2,2 wysoko¶ci - drzwi wej¶ciowe tam s± przesuwane, ale ju¿ wiem, ze to dobrze, bo ma tam wchodziæ powietrze z zewn±trz. Very Happy po prawej jest ubikacja i umywalka, we wnêce - tam kiedy¶ by³y drzwi - teraz sa zabudowane.


no i tak - ¶mierdzia³o w³a¶nie przy 600-700 stopni:) potem juz by³o ca³kiem dobrze.

wiêc muszê zrobiæ wiêksz± dziurê w ¶cianie i wiêkszy wentylator?
teraz dosz³am do tego ze nie tylko z dziurki by³y opary - ale tez spod pokrywy - bo faktycznie jak pierwszy raz wypala³am "na sucho" to pokrywa od ciep³a sie troszkê unios³a.

je¶li macie jakie¶ sugestie - dajcie mi znaæ:)

i dziêkuje za pomoc:) :* oczko
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Sro Gru 04, 2013 2:44 pm    Temat postu: proponujê Odpowiedz z cytatem

Proponujê sprawdziæ wentylatorek i ewentualnie wymieniæ na wiêkszy, stosownie do sugerowanych obliczeñ.
Dodatkowo sugerujê wyj±æ gniazdko z puszki, obróciæ o 180 stopni i zainstalowaæ na powrót - na swoje miejsce. Mo¿e to poci±gaæ za sob± konieczno¶æ prze³o¿enia kabelków.
Lokalizacja pieca bezpo¶rednio pod wentylatorkiem - w szczególnym przypadku (np: po¶piechu lub przy manewrowaniu z nie do koñca wystudzonym piecem) mo¿e zaowocowaæ wytopieniem siê wentylatorka i dodatkowy ³añcuch problemów. Lepiej ¿eby nad piecem nie by³o niczego plastikowego, a szczególnie z termoplastów, które nie toleruj± nawet temperatury 150 stopni. Czy nie mo¿na by przestawiæ pieca na przeciwleg³± ¶cianê ? By³oby bezpieczniej. . .
Czasami do gliny dodawany jest "chlor" jako bakteriostatyk. £adniej wygl±da i nie zalatuje. Takie s± prawa rynku ...
Dziura w ¶cianie niekoniecznie rozwi±¿e problem. Ograniczeniem mo¿e byæ ¶wiat³o kana³u wentylacyjnego. Wtedy nale¿y wzi±æ trochê mocniejszy wentylator (poprawka na opory przep³ywu powietrza). Nale¿y liczyæ siê z s±siadami, aby im nie wpompowaæ tych zapachów przez kana³ wentylacyjny do mieszkania . . .
Dopisane pó¼niej:
Znajomy behapowiec nie zezwoli³by na u¿ytkowanie pieca gdyby zobaczy³, ¿e w odleg³o¶ci mniejszej ni¿ 1 metr od niego spoczywaj± substancje ³atwopalne, albo papier, drewno, czy plastik . . .
_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
amDołączył: 23 Wrz 2005
Posty: 1631
Skąd: Kraków

PostWysłany: Sro Gru 04, 2013 8:19 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

jeszcze jedno: to zapach wypalaj±cej siê bezpowrotnie nowo¶ci pieca. (To nie do koñca ¿art).
Po kilku wypalach bêdzie troche lepiej.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Sro Gru 04, 2013 9:12 pm    Temat postu: podzielam pogl±d Odpowiedz z cytatem

Podzielam pogl±d, nowy piec musi siê wygrzaæ, wypaliæ i wy¶mierdzieæ . . .
A ka¿dy kolejny wypa³ to znów nowy bukiet, niekoniecznie ³adnych i zdrowych zapachów ...
_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
pankracccyDołączył: 28 Sty 2011
Posty: 14

PostWysłany: Pią Gru 06, 2013 11:44 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

S± szkliwa, które zawieraj± zwi±zki o³owiu / kadmu, jak s±dzicie czy szkodliwo¶æ tych szkliw ogranicza siê tylko do postaci proszku, czy te¿ podczas wypa³u substancje te równie¿ ulatniaj± siê w oparach.

I drugie pytanie, mam ¶redniej wielko¶ci piec elektryczny, którego izolacjê stanowi mata ceramiczna. Wiem, ¿e py³ z w³ókien ceramicznych jest szkodliwy na drogi oddechowe. Co prawda ¶cianki pieca wy³o¿one mar± nie pracuj± mechanicznie, ale jak s±dzicie, czy podczas u¿ytkowania pieca uwalnia siê py³ ceramiczny.

Temat jest o tyle istotny, ¿e pomieszczenie do wypa³u (z wentylacj± grawitacyjn±), znajduje siê w czê¶ci mieszkalnej domu jednorodzinnego, oddzielone tylko drzwiami :/

Dla wyja¶niania - chodzi o tak± matê jak na poni¿szym zdjêciu. Tak± sam± mat± wy³o¿y³em piec do wypa³u raku
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=504248239604666&set=pb.286439671385525.-2207520000.1386325663.&type=3&theater


Kiedy¶ rozmawia³em z Pani± kierownik zak³adu Ceramiki z Warszawy na temat BHP pracowni ceramicznych i niestety nie ma takiej publikacji w Polsce, trzeba po trochu zbieraæ informacje :/
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Pią Gru 06, 2013 4:09 pm    Temat postu: pamiêtam Odpowiedz z cytatem

Pamiêtam, ¿e podczas wypa³u szkliw o³owiowych - karnie opuszczali¶my pracowniê. O³ów w niewielkich ilo¶ciach w powietrzu (tak jak rtêæ) ma tê zaletê, ¿e siê go nie czuje, niektórzy wyczuwaj± co prawda charakterystyczny posmak, ale nie wszyscy. Wad± jest to, ¿e trudno jest siê go pozbyæ gdy ju¿ siê go nawdycha albo po³knie. Lubi siê gromadziæ w organi¼mie. Objawy zatrucia to os³abienie, wymioty i otêpienie, dreszcze albo uczucie fal gor±ca. Przewlek³e stany to zmiany skórne i wypadanie w³osów. Nadmiar wywo³uje g³êbokie zatrucie i ¶mieræ. Nale¿y do pierwiastków chemicznych który ma LD50 (parametr ¶miertelno¶ci - dawka ¶miertelna dla po³owy populacji) liczon± w gramach (nie myliæ z dekagramami). A przy okazji ma dosyæ du¿y ciê¿ar w³a¶ciwy, wiêc jeden gram substancji o³owiopochodnej to ok 1/4 ml (1 ml = 1 cm3) lub mniej.
St±d niewiele go trzeba by robi³ za dubblera w "Arszeniku i starych koronkach".
Chocia¿ bywa niekiedy przewrotnie (patrz - Zwi±zek Zbieraczy Kitu).
Informacje o zwi±zkach chemicznych i ich w³asno¶ciach dostêpne s± w internecie po wbiciu has³a "karta charakterystyki substancji niebezpiecznej" lub "karta charakterystyki". Osobi¶cie najczê¶ciej korzystam ze ¼ród³a: http://www.poch.com.pl/ (Polskie Odczynniki Chemiczne).
Kadm jako metal ciê¿ki - jest podobny w przebiegu zatrucia.
_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa


Ostatnio zmieniony przez kombinerek dnia Pią Gru 06, 2013 5:16 pm, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Pią Gru 06, 2013 4:43 pm    Temat postu: py³ Odpowiedz z cytatem

Py³ podczas wypalania w piecu elektrycznym nie pojawia siê.
¯eby siê pojawi³ - trzeba by by³o chyba tym piecem potrz±saæ.
Z pieca maj± prawo wydobywaæ siê ró¿ne gazy i aerozole, ale nie py³.
Py³ z takiego pieca (z wyk³adzin±) pojawia siê podczas manewrowania nim. Czyli podczas przemieszczania go, lub otwierania czy innych czynno¶ci. Wypalone w³ókna mog± siê kruszyæ i osypywaæ siê. Trzeba siê postaraæ, aby mieæ z tego tytu³u jakie¶ problemy zdrowotne.
W piecu gazowym jest go tak niewiele, ¿e mo¿na o nim zapomnieæ, znika ze spalinami.
W piecu opalanym drewnem jest najwiêcej py³ów. Komin oprócz generowania ci±gu ma za zadanie rozpraszaæ spaliny, py³y i lotny popió³.
_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Pią Gru 06, 2013 5:07 pm    Temat postu: wentylacja grawitacyjna Odpowiedz z cytatem

Wentylacja grawitacyjna jest dla ceramika niewystarczaj±ca. Szczególnie w pomieszczeniu z piecami. U nas, niestety, czêsto pracownie maj± piece na wyposa¿eniu w swoich pomieszczeniach g³ównych. Rzadko jest tak, ¿e piece s± wydzielone (a powinny byæ).

Radzê dorobiæ wentylacjê mechaniczn± zgodnie ze schematem opisanym pod tematem postu : KROTNO¦Æ WYMIANY POWIETRZA. Dla wspólnego bezpieczeñstwa wszystkich domowników. I zapanowaæ nad kierunkami przep³ywu mas powietrza podczas wentylowania albo wietrzenia (równie¿ zale¿nie od kierunku wiatrów omywaj±cych dom).
_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Idź do strony 1, 2  Następny
Strona 1 z 2

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group