Forum uLAB Strona Główna uLAB
laboratorium artis - compendium ceramiczne
 
  CERAMICZNE ABC Forum uLAB Strona GłównaCERAMIKINFO  Forum uLAB Strona Główna uINACZEJ  FOTOGALERIA GALERIE AUTORSKIE  FOTOGALERIA FOTOGALERIA  Forum uLAB Strona Główna uFORUM 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja   ProfilProfil   Twoje wiadomościTwoje wiadomości   ZalogujZaloguj   uLABuLAB 

Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Nie Wrz 16, 2007 1:51 pm    Temat postu: Fenomen krystalizacji - Yves Lambeau Odpowiedz z cytatem

... i kolejny artyku³ o szkliwach krystalicznych. niestety, bêdzie w odcinkach.
tekst trudny, bardzo techniczny, ale zawiera wiele istotnych informacji...

  FENOMEN KRYSTALIZACJI
  autor: Yves Lambeau
  "... zrozumienie zjawiska krystalizacji wymaga znajomo¶ci kilku elementarnych zasad z zakresu chemii dotycz±cej formowania siê szkliwa ceramicznego, podobnego do szk³a, ale o kompozycji du¿o bardziej z³o¿onej.

  Miyamura Hideaki - www.miyamurastudio.com/

  z definicji, tak jak i szk³o, szkliwa maj± strukturê nieuporz±dkowan±, zdezorganizowan±, czyli ca³kowicie przeciwn± do struktury kryszta³ów. s± strukturami stopionymi, którym szybko¶æ sch³adzania przeszkodzi³a w uporz±dkowaniu siê atomów. gwa³towne zwiêkszenie siê lepko¶ci (pyroviscosité) czyni, ¿e zastygaj± w bez³adzie. krystalizacja, przeciwnie, powstaje na ³onie witryfkacji z rozk³adem regularnym i okresowym atomów. mechanizm posiada fazê wstêpn± powstawania zarodków kryszta³ów i nastêpuj±c± po niej: ich wzrostu.

  pocz±tkowo uznane jako efekt wtórny i niepo¿±dany, krystalizacje sta³y siê, od ponad stulecia, technik± dekoracyjn± ceramiki.
  najprostszym sposobem uzyskania krystalizacji jest u¿ycie szkliwa o niskiej lepko¶ci, bogatego w alkalia i ubogiego w glin, do którego dorzucamy dodatkowo tlenek cynku. kryszta³y uzyskane w ten sposób, mog±ce osi±gn±æ wielko¶æ kilku centymetrów, s± krzemianem cynku znanego w postaci naturalnej pod nazw± wilemit (willemit) - 2ZnO.SiO2
  cdn...
¼ród³o: "la revue de la céramique et du verre" - n°151
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
woytekDołączył: 11 Gru 2006
Posty: 90
Skąd: ze wsi - pojezierze drawskie

PostWysłany: Nie Wrz 16, 2007 5:12 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

niezwykle piekne, jestem pod wra¿eniem.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Nie Wrz 16, 2007 11:00 pm    Temat postu: fenomen krystalizacji - cd... Odpowiedz z cytatem

ja te¿...
bardzo subtelne, w przeciwieñstwie do wielu innych przyk³adów ceramiki krystalicznej.
ale rezultat, na moje oko, wynika z ró¿nych technik mieszanych, w tym redukcyjnych...

  cd... autor: Yves Lambeau
  pierwsza receptura autorstwa Charles'a Lauth zosta³a opublikowana w 1904roku w Dzienniku American Ceramic Society o nastêpuj±cym sk³adzie:
  - pegmatyt 55.60
  - krzemionka 16
  - kaolin 4.40
  - tlenek cynku 18

  poni¿ej kompozycja kilku fryt u¿ywanych w Sèvres w 1884:
  Fryta 1Fryta 2Fryta 3
  potas K2CO313869138
  t.cynku162202.2162
  krzemionka360350300
  rutyl--82
  zalecane mieszanki to: 85% fryty n°1 lub n°3 z 15% fryty n°2, co daje nastêpuj±c± formu³ê Segera:
  0.31 K2O │ 1.99 SiO2
  0.65 ZnO
  formu³a, która zbli¿a siê do formu³y wspó³cze¶nie stosowanej.
  dzisiaj, producenci surowców ceramicznych proponuj± fryty alkaliczne, które u³atwiaj± wytwarzanie szkliw krystalicznych je¶li dorzucimy do nich krzemionkê, tlenek cynku, tlenek tytanu.
  do najczê¶ciej wymienianych nale¿±:
  ■ fryta Ferro 3110 o formule Sg.: 0.29 CaO │ 0.06K2O │ 0.65 Na2O │0.09 Al2O3 │ 0.10 B2O3 │ 3.01 SiO2
  ■ fryta 1233 Mondré & Mainz (ref.FR4 u 'Solargil') o formule Sg.: 0.30 CaO │ 0.30K2O │ 0.40 Na2O │0.03 Al2O3 │ 2.40 SiO2
  ■ i czasami fryta Ferro 90158 o formule Sg.: 1.0 Na2O │ 2.0 B2O3 │ 3.0 SiO2
  praktycznie wszystkie receptury szkliw krystalicznych na bazie cynku proponuj± mieszanki w nastêpuj±cych proporcjach:
  - fryta Ferro 3110 lub M&M 1233 45 - 65%
  - krzemionka 20 - 30%
  - tlenek cynku 15 - 25%
  - kaolin 0 - 10%
  - dwutlenek tytanu 0 - 10%
  fryty mog± byæ zast±pione przez sproszkowane szk³o bogate w Na2O i o bardzo niskiej zawarto¶ci tlenku glinu...


   © Hein Severijns - porcelana, matowe szkliwo krystaliczne
  cdn...
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Wto Wrz 18, 2007 12:40 am    Temat postu: fenomen krystalizacji... cd Odpowiedz z cytatem

FENOMEN KRYSTALIZACJI... cd
Techniki i receptury
autor: Yves Lambeau
  ... osobi¶cie, u¿ywam najczê¶ciej dwie receptury o nastêpuj±cym sk³adzie:
  N°1N°2
  wêglan wapnia 2 -
  krzemionka210 237
  kaolin40 38
  tlenek cynku233 234
  fryta 9015843 -
  fryta 1233472 -
  fryta 3110- 500
  rutyl od 2 do 6%

  dla ceramików, którzy ¿yczyliby sobie poeksperymentowaæ ze szkliwami krystalicznymi, dwie receptury bez fryt mog± pos³u¿yæ do pierwszych kroków; jedna, któr± u¿ywam od lat z dobrymi rezultatami nawet przy naturalnym sch³adzaniu, druga autorstwa Denis Caraty.
  Y.LambeauD.Caraty
  skaleñ potasowy 36 35
  wêglan wapnia 10 12
  krzemionka 22.6 25
  kaolin 8.2 3
  tlenek cynku 24.8 22
  wêglan strontu 2.6 -
  wêglan litu- 3
  Ti2O lub rutyl 6-

  jest to jedynie podstawa do pracy, gdy¿ wiele tlenków mo¿e faworyzowaæ krystalizacjê jak tlenek litu, molibdenu, wanadu, wolframu czy berylu. receptury, które widzimy niewiele ewoluowa³y od czasu ich odkrycia w Sèvres.
  je¶li wiemy, ¿e temperatura formowania siê krystalicznych zarodków jest ni¿sza od temperatury wzrostu kryszta³ów, znaczy ¿e musimy, podczas sch³adzania, znale¼æ idealn± krzyw± temperatury umiejscowion± pomiêdzy nimi.
  to doprowadza nas do wypa³u tych szkliw, który jest czynnikiem najwa¿niejszym. odbywa siê z regu³y pomiedzy 1280°C a 1300°C najczê¶ciej w atmosferze neutralnej w piecu elektrycznym, lub w atmosferze utleniej±cej w piecu gazowym, który ma t± przewagê, ¿e pozwoli zredukowaæ powierzchiê w trakcie sch³adzania, o czym przekonamy siê pó¼niej.
  pojawienie siê, od ponad dobrych dziesiêciu lat, programatorów elektronicznych bardzo wyrafinowanych pozwala powtarzaæ z do¶æ du¿± ³atwo¶ci± krzywe wypa³u czêsto skomplikowane.
  typowy wypa³ polega na osi±gniêciu 1290°C w jak najszybszym czasie, piec niezbyt za³adowany (niektórzy wypalaj± jedynie od 1 do 5 przedmiotów jednorazowo, z niewielk± ilo¶ci± p³yt i podstawek lub wcale), potem zej¶cie najszybciej jak jest to mo¿liwe do 1060-1080°C, ¿eby nastêpnie podnie¶æ temperaturê do 1120°C w 90 minut, przetrzymaæ na tym pu³apie 90 min i wreszcie pozostawiæ piec naturalnemu wych³odzeniu.
  pu³apy temperatur decyduj± o wzro¶cie i kszta³cie kryszta³ów; je¶li pu³ap przypada na temperaturê najwy¿sz±, kryszta³y przybior± formê skrzy¿owanych igie³ek i patyczków. w ni¿szej temperaturze przybior± formê motylkowych skrzyde³, a w jeszcze ni¿szej bêd± ca³kowicie okr±g³e.
  piêkne efekty mog± byæ uzyskane przez przerwanie pu³apu w 1120°C, zej¶cie o 80° w dó³ i od razu ponowne podniesie temp. do 1120°, regularne, kilkukrotne powtórzenie tej czynno¶ci pozwala uzyskaæ pier¶cienie wzrostu, podobne do corocznych s³ojów wzrastaj±cego drzewa... (tzw. ang. 'halos')


  wybrane przyk³ady pochodz± ze znanych ju¿ stron http://www.handspiral.com/blog.htm William'a Melstrom
cdn ...
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Sro Wrz 19, 2007 6:33 pm    Temat postu: fenomen krystalizacji - techniki Odpowiedz z cytatem

cd... autor: Yves Lambeau
... krzywa do uzyskania krystalicznych 'halos'...
Denis Caraty, specjalista tej techniki, podaje nam swoj± krzyw± wypa³u, poprzedzon± piêknym przyk³adem jego autorstwa.
http://deniscaraty.blogspot.com/ - http://ceramique-cristaux.site.voila.fr/

Kilka technik pozwala równie¿ redukowaæ szkliwa krystaliczne, lub zmieniæ aspekt ich powierzchni na matowy. wypa³ wpiecu gazowym umo¿liwia redukcjê podczas sch³adzania. Alain Fichot stosuje dwie silne redukcje po utworzeniu siê kryszta³ów:
- albo przez 15 minut w temp.1040°C by zredukowaæ ¿elazo i zmieniæ kolor kryszta³ów z br±zowych na czarne,
- albo przez 15 minut w temp.700°C by zredukowaæ mied¼ i zmieniæ kolor kryszta³ów z zielonych na czerwone.
kilku ceramików woli redukowaæ w kolejnym wypale, ju¿ po tym w³a¶ciwym w piecu elektrycznym, podczas którego formuj± siê kryszta³y: Matthieu Liévois wypala ponownie swoje szkliwa krystaliczne, zabarwiane tlenkiem miedzi, w ma³ym piecyku gazowym z w³ókniny ognioodpornej podnosz±c temperaturê do 700°, potem wszystko silnie redukuje schodz±c do temperatury 650°C. William Melstrom, jak nam wyja¶ni³, woli redukowaæ swoje szkliwa barwione tlenkiem miedzi nie w czasie sch³adzania, ale w trakcie podnoszenia temperatury pomiêdzy 725° a 850°C. ci±gle w ma³ym piecyku gazowym, z doskona³ymi, piêknymi rezultatami.
Aby zmodyfikowaæ powierzchniê szkliwa i nadaæ mu aspekt matowy mo¿emy, albo ponownie wypaliæ w piecu elektrycznym w temperaturze 1100°C albo, w piecu gazowym silnie je zredukowaæ podczas studzenia pomiêdzy 1050° a 1000°C.
cdn...
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 1:49 am    Temat postu: fenomen krystalizacji - techniki i receptury Odpowiedz z cytatem

cd... autor: Yves Lambeau
Inny typ matowych szkliw krystalicznych otrzymuje siê przez wprowadzenie do receptury wêglanu baru. wêglan baru bêd±c bardzo toksycznym zalecany jest w postaci fryty, jak fryta Ferro 90420 o nastêpuj±cej formule:
0.1 K2O │ 0.1 Al2O3 │ 1.3 SiO2
0.45 BaO
0.45 ZnO
tego typu szkliwa czêsto ³±czone z tytanem i magnezem daj± kryszta³y okr±g³e i mniejsze. ¶rednica tych kryszta³ów rzadko przekracza 1cm, prêdko¶æ ich wzrostu hamowana jest przez du¿o wiêksz± lepko¶æ termiczn± (?-dos³. pyroviscosité).
faza krystaliczna w tym przypadku, dosyæ z³o¿ona, jest formowana przez kryszta³y mieszane z krzemianu baru BaO.2SiO, BaO.TiO2.SiO2 i (BaO.2SiO2)x(2ZnO.SiO2). powierzchnia tych szkliw, bardzo przyjemna w dotyku, dodaje im zmys³owej nutki.
Hein Severijns podaje nam nastêpuj±ce warto¶ci molowe, które stosuje do swoich szkliw:
0.15 - 0.20 KNaO │ 0.15 - 0.20 Al2O3 │ 1.5 - 2.2 SiO2
0.35 - 0.50 ZnO
0.20 - 0.40 BaO
0.05 - 0.15 CaO
0.05 - 0.10 MgO
jego receptura bazy, najcze¶ciej u¿ywana to:
- skaleñ potasowy 33%
- skaleñ sodowy 12%
- tlenek cynku 15%
- wêglan baru 18%
- fryta (krzemian o³owiu) 3%
- kaolin 5%
- talk 5%
- krzemionka 5%
- kreda 4%
rozpylaj±c pierwsz± warstwê bazy szkliwnej z dodatkiem 5% dwutlenku tytanu i 5% tlenku cyny, rozpyla nastêpnie kilka kolejnych warstw swojego szkliwa z ró¿nymi dodatkami tlenków barwi±cych, wed³ug zamierzonego efektu.
je¶li chodzi o moje receptury, nie u¿ywam wêglanu wapnia zastêpuj±c go wêglanem strontu (ma t± sam± moc jako topnik, ale poprawia jako¶æ szkliwa eliminuj±c z jego powierzchni dziurki) i wêglanem litu o warto¶ciach molowych 0.05-0.1 dla SrO i 0.02-0.05 dla LiO2. rozpylam równie¿ kilka warstw, czasami z warstw± po¶redni± do której dorzucam 0.01% tlenku chromu lub 5% tlenku cyny. wypa³ tego typu szkliw jest niezmiernie delikatny; wêglan baru rozk³ada siê bardzo powoli by uwolniæ kwas wêglowy, co mo¿e powodowaæ powstanie ma³ych kraterów, nie do pozbycia siê nawet podczas drugiego wypa³u. bardzo d³ugie studzenie, z licznymi pu³apami, nie jest konieczne, bo nie wp³ywa na wielko¶æ kryszta³ów. na grafiku dwie krzywe typowego wypa³u dla takich szkliw.

szkliwa krystaliczne maj±c ma³± lepko¶æ w³a¶ciw± ciekn± w wiêkszo¶ci wypadków i konieczna jest, dla ka¿dego przedmiotu z osobna, specjalna podstawka otoczona wanienk±, do której mo¿e siê zbieraæ nadmiar ciekn±cego szkliwa. wymaga to, po wypale, oddzielenia podpórki od naczynia za pomoc± ma³ej tarczy diamentowej (¶ciernicy ?) i wypolerowanie spodu. (zainteresowanych odsy³am do stron W. Melstrom http://www.handspiral.com/Glaze%20Flow.htm )
jest jeszcze wiele innych czynników, które nale¿y uwzglêdniæ. ziarnisto¶æ u¿ytych surowców, wyposa¿enie pieca, sposób jego za³adowania, grubo¶æ warstwy szkliwnej, d³ugo¶æ wypa³u... nie nale¿y te¿ zapominaæ, ¿e szkliwa krystaliczne ³atwo siê rysuj± i nie s± odporne na kwasy, zalecane jest wiêc stosowanie tych szkliw jedynie do celów dekoracyjnych. s± trudne do uzyskania, ale ich udany efekt zawsze jest ogromnie czaruj±cy, magiczny, do tego stopnia, ¿e niektórzy po¶wiêcaj± im swoje ¿ycie.
Yves Lambeau
  © Yves Lambeau - porcelana, matowe szkliwo krystaliczne
¼ród³o: "la revue de la céramique et du verre" - n°151

... nie pozosta³o nic innego, jak pa¶æ na kolana Pray i powiedzieæ: MERCI
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
MariangDołączył: 02 Lip 2014
Posty: 3

PostWysłany: Sro Lip 02, 2014 8:01 am    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

Ale ³adne te wazy :)
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group