Forum uLAB Strona Główna uLAB
laboratorium artis - compendium ceramiczne
 
  CERAMICZNE ABC Forum uLAB Strona GłównaCERAMIKINFO  Forum uLAB Strona Główna uINACZEJ  FOTOGALERIA GALERIE AUTORSKIE  FOTOGALERIA FOTOGALERIA  Forum uLAB Strona Główna uFORUM 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   RejestracjaRejestracja   ProfilProfil   Twoje wiadomościTwoje wiadomości   ZalogujZaloguj   uLABuLAB 

Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
kombinerekDołączył: 18 Kwi 2013
Posty: 906
Skąd: WEJHEROWO

PostWysłany: Sob Lip 06, 2013 11:13 am    Temat postu: BALL CLAY - plastyczna glina Odpowiedz z cytatem

BALL CLAY

wyja¶nienie nazwy

ball clay to plastyczna glina bia³o lub bia³awo wypalaj±ca siê

pochodzenie nazwy, historia

Nazwa wykszta³ci³a siê w po³udniowozachodniej Anglii (Kornwalia, Devon, Dorset). W miejscu wystêpowania najwiêkszych znanych w XVII-wiecznej Europie z³ó¿ bia³o wypalaj±cych siê wysokojako¶ciowych glin. Dos³ownie "kula gliny" lub "kulista glina". A przy okazji na tyle porêczna ilo¶æ, by jeden cz³owiek móg³ j± ud¼wign±æ i przenie¶æ. Z plastycznego odkrywkowego z³o¿a wydobywano sze¶cienne bloki (cube blocks), które wynoszono po jednym, albo ³adowano na wózki i wywo¿ono z kopalni. Ka¿dy z tych bloków owijano w p³achtê do dalszego (konnego) transportu l±dowego, do najbli¿szego portu lub odbiorcy. Na skutek operacji prze³adunkowych i warunków transportu - bloki obija³y siê o siebie, krusz±c rogi i krawêdzie, doje¿d¿aj±c do celu w postaci mniej lub bardziej kulistych bry³ (z racji plastyczno¶ci surowca). W potocznym jêzyku glinê t± nazywano ball clay. Dotyczy³o to nie wszystkich glin, te bardziej pospolite znajdowa³y zastosowanie blisko ¼ród³a i nie wymaga³y dalekiego transportu oraz tak szczególnej ochrony przed zanieczyszczeniem. St±d wyró¿nikiem tych lepszych odmian surowca sta³ siê ich kszta³t, kulisty: BALL CLAY. Lepsze, czyli bia³o lub bia³awo wypalaj±ce siê, o powtarzalnych w³a¶ciwo¶ciach u¿ytkowych, w tym i wspania³ej plastyczno¶ci. I tak od II po³owy XVI wieku. Co prawda znane s± wyroby garncarskie wytwarzane na obszarze po³udniowo-zachodniej Anglii od czasów rzymskich, ale o¿ywienie w handlu tym produktem nast±pi³o wraz z pojawieniem siê zapotrzebowania ze strony producentów lulek i fajek do palenia tytoniu. Dopiero pó¼niej do³±czyli masowi producenci innej ceramiki u¿ytkowej i materia³ów budowlanych. Dziêki ball clay mo¿na by³o produkowaæ delikatniejsze wyroby ceramiczne o cieñszych ¶ciankach.
Z³o¿a tej gliny na Wyspach Brytyjskich s± niepowtarzalne ze wzglêdu na jako¶æ i wielko¶æ. Bie¿±ce wydobycie waha siê w okolicach jednego miliona ton rocznie (od 900.000 do 1100.000 t/a), prawie wszystko poch³ania przemys³ ceramiczny i budowlany. Oczywi¶cie nie ma mowy o owijaniu ka¿dej bry³y w p³achtê. BALL CLAY sta³ siê towarem masowym. Niektórzy producenci dla zapewnienia swojej pozycji rynkowej rozwinêli dalece technologie rafinacji i standaryzacji surowca, co pozwala nam spaæ spokojnie i nie martwiæ siê, ¿e go zabraknie. Przy kopalniach powsta³y ca³e fabryki w których siê mieli, przesypuje, namacza, suszy, filtruje, czy co¶ tam jeszcze . . . Polska zaspokaja jedynie ok 20% zapotrzebowania na ten surowiec z w³asnych ¼róde³. Reszta trafia do nas g³ównie z Niemiec i Ukrainy. Mniejsze ilo¶ci pochodz± z Czech, Francji, Portugalii czy Wielkiej Brytanii, a nawet z USA.

w³asno¶ci surowca

- powtarzalny kolor po wypaleniu - bia³y lub bia³awy
- wysoka plastyczno¶æ
- wysoka odporno¶æ na uszkodzenia wyrobów przygotowanych do wypalenia
- kontrolowane w³asno¶ci reologiczne
- kontrolowana zawarto¶æ substancji organicznych w masie
- kontrolowane domieszki
- wspania³e w³asno¶ci do obróbki (cokolwiek by to nie znaczy³o)
- w³asno¶ci surowca s± powtarzalne w ka¿dej partii dostarczonego produktu

Nie ma co ukrywaæ: nad "produkcj±" wspó³czesnej BALL CLAY nie czuwa ju¿ ¿aden kopacz, czy jedynie operator koparki z du¿± ³y¿k±, ale ca³y sztab ludzi z laboratoriami, pulpitami sterowniczymi i skomplikowan± maszyneri±. CA£A FABRYKA.

Sk³ad chemiczny jest do¶æ rozleg³y, nie zawiera jednak domieszek zanieczyszczeñ psuj±cych kolor i obni¿aj±cych temperaturê wypa³u:

1. kaolinit ...... 20-80 %
2. mika .......... 10-25 %
3. kwarc ........ 6-65 %

zamienniki rodzime

Pierwsze miejsce dzier¿± gliny boles³awieckie, nastêpnie mo¿na wymieniæ i³y opoczyñskie, a dalej - jaroszowskie. Ka¿dy z tych surowców ustêpuje jednak naszemu archetypowi. Surowce boles³awieckie w swojej masie nie zaspokajaj± oczekiwañ pod wzglêdem plastyczno¶ci i spiekalno¶ci, opoczyñskie wykazuj± przeciêtn± plastyczno¶æ i spiekalno¶æ a tak¿e niezbyt wysok± bia³o¶æ po wypaleniu. Z kolei jaroszowskie s± plastyczne i maj± zadowalaj±c± spiekalno¶æ, ale bia³o¶æ po wypaleniu jest ich piêt± Achillesow±.
Wszystko siê zmienia wraz z uruchomieniem wzbogacaj±cych technologii rafinowania surowców ilastych. Na pierwsze miejsce wysuwaj± siê mokre technologie wzbogacania. W ten sposób producenci walcz± o utrzymanie siê na rynku.
Jak zawsze w ka¿dym z³o¿u s± miejsca szczególne... W niektórych kopalniach objête s± delikatn± protekcj±, aby koneserzy mogli dostaæ swoj± wymarzon± ambrozjê . . . Jest to czêsto zwi±zane z (mówi±c delikatnie) pewn± dezorganizacj± pracy kopalni. No ale czego nie robi siê dla przyjacó³ . . . St±d wiedza o naprawdê dobrych k±skach nie jest specjalnie powszechnie dostêpna . . . Dontknow Alternatyw± jest metoda stosowana przez garncarza-sztygara zmianowego. Question http://www.ulab.eu/uForum/viewtopic.php?t=1228
_________________
MIKRORAFINERIA WEJHEROWO, Zak³ad Teoretyczno-Filozoficzny, Pracownia Kombinerkowa
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email
urs
admin


Dołączył: 21 Sie 2004
Posty: 2915

PostWysłany: Nie Sty 26, 2014 3:50 pm    Temat postu: Odpowiedz z cytatem

bardzo ³adnie opracowany temat.
w imieniu wszystkich, dziêkujê.
Powrót do góry
Zobacz profil autora Wyślij prywatną wiadomość Wyślij email Odwiedź stronę autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group